O nama

ELKONT INŽENJERING je osnovan 1991 godine u Beogradu i od osnivanja se bavi usko stručnim poslovima tehničkog ispitivanja i kontrolisanja svih vrsta liftova, pokretnih stepenica (eskalatora) i staza i ostalih sličnih proizvoda za vertikalni i kosi transport ljudi i tereta.

Danas je Elkont Inženjering d.o.o., Beograd akreditovano telo koje posluje sa više stotina klijenata u Srbiji i aktivni je član Instituta za standardizaciju Srbije. Rešenjem nadležnog Ministarstva Elkont Inženjering d.o.o., Beograd je pod brojem И009 registrovano imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti sledećih proizvoda:

1.   liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima, prema postupcima:

 • završne kontrola liftova pre njihovog stavljanja na tržište,
 • pojedinačne verifikacije liftova pre njihovog stavljanja na tržište i
 • redovnog i vanrednog pregleda liftova u upotrebi,

2.  izdavanje domaće isprave o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente u liftovima.


Tokom godina razvijali smo svoju ponudu i danas pružamo usluge iz sledećih oblasti:

 • Završna kontrola i pojedinačna verifikacija liftova na električni ili hidraulični pogon sa ili bez mašinske prostorije,
 • Redovni ili vanredni pregled liftova na električni ili hidraulični pogon sa ili bez mašinske prostorije,
 • Kontrolisanje pre stavljana u upotrebu, kontrolisanje popravki i modifikacija i periodično kontrolisanje liftova za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi,
 • Kontrolisanje pre puštanja u upotrebu i periodično kontrolisanje pokretnih stepenica (eskalatora) i pokretnih staza za prevoz lica,
 • Kontrolisanje pre puštanja u upotrebu i periodično kontrolisanje stepenišnih liftova i kosopodiznih platformi namenjenih za lica smanjene pokretljivosti,
 • Kontrolisanje pre puštanja u upotrebu i periodično kontrolisanje vertikalno podiznih platformi namenjenih za lica smanjene pokretljivosti,
 • Kontrolisanje pre puštanja u upotrebu, kontrolisanje popravki i modifikacija i periodično kontrolisanje podiznih i visećih platformi,
 • Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu i u upotrebi graničnika brzine,
 • Kontrolisanje novih, kontrolisanje nakon popravki i modifikacija i kontrolisanje u upotrebi električnih i gromobranskih instalacija

Politike Kvaliteta

Višegodišnje iskustvo, mnoštvo korisnika usluga, profesionalni odnos prema klijentima i razvoj znanja su neke od karakteristika i ciljeva politike kvaliteta a Sertifikat o akreditaciji je i dokaz kompetentnosti Kontrolne organizacije koja posluje u okviru Elkont Inženjeringa.

 

Politika nezavisnosti i nepristrasnosti

Politika kvaliteta Kontrolnog tela