Liftovi i podizni mehanizmi

Kontrolno telo pruža usluge kontrolisanja proizvoda vertikalnog i kosog transporta koji su navedeni u obimu akreditacije.

Ovi proizvodi podležu periodičnom kontrolisanju, najmanje jednom godišnje,pa je obaveza svih imaoca i/ili korisnika ovih proizvoda da obezbede kontrolisanje u predviđenom roku i ispune svoju zakonsku obavezu.

Na osnovu kontrolisanja utvrđuje se da li je proizvod bezbedan za upotrebu i ispunjava propisom i standardom definisane zahteve

U slučaju prigovora i žalbi, procedura za prigovore i žalbe se može dostaviti na zahtev.

Višegodišnje iskustvo, mnoštvo korisnika usluga, profesionalni odnos prema klijentima i razvoj znanja su neke od karakteristika i ciljeva politike kvaliteta a Sertifikat o akreditaciji je i dokaz kompetentnosti Kontrolnog tela koja posluje u okviru Elkont Inženjeringa.