office@elkont.rs 011/ 2330-244 ︱ Fax: 011/ 2340-370

KONTROLNO TELO

Kontrolna organizacija pruža usluge kontrolisanja proizvoda vertikalnog i kosog transporta koji su navedeni u obimu akreditacije.

Ovi proizvodi podležu periodičnom kontrolisanju, najmanje jednom godišnje,pa je obaveza svih imaoca i/ili korisnika ovih proizvoda da obezbede kontrolisanje u predviđenom roku i ispune svoju zakonsku obavezu.